Pravidla SJOELEN

1. Hrací stůl se skládá z následujících dřevěných kusů:

Hrací deska
Boční stěny
Startovní brána
Cílová brána
Přihrádky s příčkami
Zadní stěna


2. Cílová brána

Na přední straně cílové brány musí být údaj nad každou brankou přihrádky. Tyto údaje mohou být čísla nebo jiné značky, ale musí odrážet hodnotu každé přihrádky zleva doprava: 2, 3, 4, 1.

3. Rozměry

Hrací stůl:

Tloušťka boční stěny: 12 mm
Tloušťka dělící stěny: 12 mm
Tloušťka zadní stěny: 14 mm
Tloušťka brány: 14 mm

Disky:

Materiál: buk
Povrch: konkávní (zaobleno směrem dovnitř)
Váha: 20 g ± 3 g
Průměr: 52 mm
Tloušťka: 13 mm

Tolerance: délky ± 0,15%, ostatní ± 0,3%.

Rozměry komponent, které nejsou uvedeny výše, jsou považovány za méně významné.


4. Pravidla hry

a) Každé kolo začíná s 30 disky.
b) Hráč si musí ověřit před zahájením hry, že má k dispozici všechny disky.
c) Disk je ve hře, jakmile zcela prošel zadní hranou startovní brány.
d) Jakmile je disk ve hře, nikdo nemá právo se ho dotknout během aktuální hry. Výjimky z tohoto pravidla jsou:
- Disk, který vyletí ven z hrací plochy;
- Disk, který přeskočil bránu do přihrádek;
- Disk, který se dostane ven jiným způsobem:
-- vyskočí z přihrádky a vrátí se do stejné zpátky,
-- přeskočí do jiné přihrádky,
-- zůstane stát na dělicí stěně mezi přihrádkami.
Ve všech těchto případech rozhodčí okamžitě odebere disk do autu.
e) Vracející se disk, který zcela prošel pod zadní hranou startovní brány (tj. směrem k hráči). Po souhlasu rozhodčího musí hráč odstranit tento disk z hrací desky a umístit jej odděleně od zbývajících disků.
f) Disk je umístěn v přihrádce, pokud zcela prošel přední hranou cílové brány. V případě pochybností musí rozhodčí použít zarážku k přední straně cílové brány. V případě, že se disk pohne, není umístěn.
g) Rozhodčí vrší disky ve sloupcích v zadním (prvním) sloupci po 4 discích, následující disky jsou vršeny ve sloupcích po 3 discích. Spodní kotouč prvního sloupce ve všech přihrádkách se odsune od zadní stěny, maximálně 5 mm, aby fungoval jako "nárazník" pro další disky, které přijdou v dalším kole.

5. Počítání skóre

Počítání skóre se provádí takto:

v každé přihrádce je umístěn 1 disk = 20 bodů (1 x 20)
v každé přihrádce jsou umístěny 2 disky = 40 bodů (2 x 20)
v každé přihrádce jsou umístěny 3 disky = 60 bodů (3 x 20), atd.

V případě, že v některé přihrádce je víc disků než v ostatních přihrádkách, tyto další disky se počítají za hodnotu uvedenou na přihrádce. Například: každá přihrádka obsahuje 5 disků a navíc je 1 další disk v přihrádce s hodnotou 4. Skóre je pak (5x20) + 4 = 104 bodů.

Maximální počet bodů je tedy 148. Bonus až 8 bodů lze získat, pokud se dosáhne skóre 148 bodů v prvním nebo druhém kole:

Pokud hráč dosáhne skóre 148 v prvním kole, má nárok na další dvě kola, do kterých dostane po jednom disku, které mu rozhodčí vrátí z umístěných disků z přihrádky. Například: hráč zahrál 148 v prvním kole, ve druhém zahraje disk do přihrádky s hodnotou 4, ve třetím kole zahraje disk do přihrádky s hodnotou 1, celkem tedy nahrál 148+4+1 = 153 bodů.
Pokud hráč dosáhne skóre 148 ve druhém kole, dostane jeden disk do třetího kola. V tomto případě může navíc nahrát max. 4 body.


6. Průběh hry

Jednu hru tvoří 3 kola:

a) V prvním kole hráč odhází všech 30 disků.
a) Po odhození posledního disku rozhodčímu jasně oznámí, že všechny disky odházel, aby nedošlo k omylu.
c) Poté rozhodčí rozhodne, které disky zůstanou v přihrádkách a zbývající neumístěné disky vrátí hráči, včetně případných disků v autu.
d) Rozhodčí seřadí disky v přihrádkách a poté dovolí hráči hrát další kolo. Hráč si zkontroluje vrácené disky a začne hrát další kolo.
e) Po druhém kole následuje postup popsaný v bodech c. a d.
f) Hráč odehraje poslední, třetí kolo.
g) Rozhodčí opět rozhodne, které disky zůstanou v přihrádkách a spočítá skóre. Rozhodčí oznámí skóre hráči a po odsouhlasení hráčem rozhodčí zapíše skóre na hrací kartu.
h) Pokud hráč zahrál 148 ve dvou kolech, obdrží do třetího kola jeden bonusový disk, kterým může dosáhnou až 4 bonusové body (podle hodnoty přihrádky do které disk umístí).
f) Pokud hráč zahrál 148 v prvním kole, dostane jeden z těchto disků do druhého kola a potom jeden disk do třetího kola, tj. může navíc získat maximálně 8 bonusových bodů.
g) Pokud po prvním nebo druhém kole jsou všechny disky v přihrádkách, ale skóre není 148, hráč nedostane žádný bonusový disk a hra končí dosaženým skórem.


6. Různé situace

a) Hráč smí hrát ve stoje, nebo v sedě, ale musí zůstat za hrací deskou po celou dobu v průběhu i po skončení hry.
b) Na vyžádání může hráč zahrát před hrou 5 zkušebních disků, které mu rozhodčí vrátí zpět.
c) Po zahájení hry po zkušebních discích již není dovoleno jakkoli hýbat hrací deskou. Po skončení hry je hráč povinen vrátit hrací desku do původní polohy. Hráč nesmí měnit vlastnosti desky leštěním, posypem.
d) Pokud se během hry disk rozbije, musí se celé kolo odehrát znovu.
e) Pokud po skončení hry se ukáže, že hráč hrál s více než 30 disky, musí odehrát celou hru znova.
f) Pokud hrál hráč s méně než 30 disky, pak žádná oprava není možná.
g) V průběhu hry rozhodčí nesmí mluvit, nebo provádět věci, které mohou mít vliv na hráče. Pouze na vyžádání hráče rozhočí může hráči sdělit, kolik disků je ve které přihrádce.
h) Na startovní bránu se nesmí pokládat žádné disky.

7. Pravidla při turnajích

a) Rozhodčí nesmí pokládat hrací karty na hrací desku.
b) Pokud rozhodčí na kartě uvede špatný výsledek, opravený výsledek musí být parafován vedoucím turnaje.
c) V případě přeškrtnutých několika výsledků se automaticky počítá nejnižší čitelný výsledek.
d) Rozhodčí předá kartu dalšímu rozhodčímu, u kterého bude hráč hrát následující hru.
e) Po 10. kole rozhodčí předá kopii hrací karty hráči a originál pořadateli turnaje. Za žádných okolností nesmí předat hráči originál karty.
f) Pokud bude prokázáno, že hráč si změnil skóre ve svůj prospěch, pořadatel neprodleně přijme sankční opatření. Může se jednat o odečet jedné, ale i všech deseti her.
g) Hráč ani rozhodčí nesmí kouřit, jíst nebo pít v průběhu hry.

8. Závěrečná ustanovení

V případech, zde neuvedených, rozhoduje pořadatel turnaje.